KURZY ÚČETNICTVÍ, ŠKOLENÍ,
SEMINÁŘE, REKVALIFIKACE

Místo "nevím" používáme "zatím nevím".

 (Bill Gates)

 

Účetnictví "KOMPLET"

Vzdělávací kurz

Tento kurz je velice oblíbený mezi našimi absolventy, protože zahrnuje modul Základy účetnictví a Účetnictví pro pokročilé a navíc obsahuje komplexní praktický příklad, kdy si na reálných dokladech zkusíte zpracovat účetnictví fiktivní firmy za celé zdaňovací období => tzn. od otevření PS účtů 1. 1., přes zaúčtování všech účetních případů vzniklých v průběhu roku (mzdy, odpisy, zařazení a vyřazení dlouhodobého majetku, zpracování bankovních výpisů, vytvoření opravných položek k pohledávkám, časové rozlišení atd.) až do uzavření účtů k 31. 12., zjištění hospodářského výsledku, sestavení výkazu Z+Z a rozvahy k 31. 12.

Průběh výuky:               dopolední kurz –  od 8.30 do 13.40 hod., 3x – 4x týdně.
Počet hodin kurzu:       96 vyučovacích hodin

Zakončení:                    po skončení kurzu získáte Osvědčení o absolvování kurzu s celostátní platností.
Místo konání:                Hradec Králové, Gočárova třída 661 (mapa).

Termín konání kurzu:      11. 10. - 3. 11. 2017

Výukové dny:

Základy účetnictví:              11., 12., 13., 16., 17., 18. 10. 2017

Účetnictví pro pokročilé:      20., 23., 24., 26., 27., 30. 10. 2017

Praktický příklad:                 31. 10. + 2., 3. 11. 2017

Cena kurzu:   11.500,- Kč

- 10 % sleva pro registrované na ÚP a pro rodiče na rodičovské dovolené

Co vše v kurzu probereme?  Podívejte se na stručný obsah výuky.

Základy účetnictví
 • základní legislativa účetnictví
 • rozvaha, výsledovka, bilanční princip
 • účtování pokladny, banky, cenin
 • účtování pohledávek, závazků, přijatých a poskytnutých záloh
 • výpočet a zaúčtování mezd
 • účtování s DPH
 • zásoby – pořízení a jejich inventarizace
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, technické zhodnocení majetku, odpisy
Účetnictví pro pokročilé
 • zúčtovací vztahy – účtování vzájemných zápočtů, reklamací
 • výpočet tuzemských cestovních náhrad
 • časové rozlišení, dohadné položky
 • opravné položky, rezervy
 • náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů
 • účetní závěrka – harmonogram prací, postup, úprava HV na základ daně
Komplexní praktický příklad
 • zpracování účetnictví fiktivní firmy (s. r. o.) za celé zdaňovací období, včetně výpočtu hospodářského výsledku, jeho úpravy pro daň z příjmů a zpracování účetních výkazů
K výuce používáme vlastní výukové materiály i vlastní sbírku příkladů. Dbáme na praktické procvičení účtování jednotlivých účetních případů.